การรับประกันการติดตั้งครอบคลุมถึงอะไร

นอกเหนือจากการรับประกันใดๆ ที่ขยายให้กับลูกค้าโดยตรงจากซัพพลายเออร์ / ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง ผู้รับเหมาอิสระจะรับประกันแยกต่างหากว่างานทั้งหมดของตนเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตและ ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติด้านคุณภาพ และเมื่อได้รับแจ้งจากลูกค้า จะแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝีมือการผลิตที่บกพร่องหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ลูกค้า หากผู้รับเหมาอิสระไม่ปฏิบัติตามการรับประกันการติดตั้งเป็นระยะเวลาหนึ่ง 30 วันนับจากวันที่งานเสร็จสมบูรณ์ในสาระสำคัญ โดยจะต้องแจ้งให้ “พนักงานควบคุมไซต์ ของทรีพลัส” ทราบ และเฉพาะในกรณีที่งานถูกกำหนดให้ดำเนินการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับ มาตรฐานอุตสาหกรรม “พนักงานควบคุมไซต์ ของทรีพลัส” จะช่วยแก้ไขงานชำรุดดังกล่าว หากการรับประกันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป ลูกค้าตกลงที่จะยอมรับการจับคู่ผลิตภัณฑ์ที่สมเหตุสมผล

สิ่งที่ไม่ครอบคลุม

การรับประกันการติดตั้งแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมรายการต่อไปนี้:

  1. ข้อบกพร่องในการติดตั้งใดๆ ที่ปรากฏหรือตรวจสอบได้ในขณะที่งานเสร็จสิ้น แต่ไม่ได้รายงานไปยัง “พนักงานควบคุมไซต์ ของทรีพลัส”ทันที
  2. ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง การใช้ในทางที่ผิดหรือการใช้รายการที่ครอบคลุมในทางที่ผิดโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้รับเหมาอิสระ
  3. ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ พายุ ไฟฟ้าขัดข้อง อุบัติเหตุ น้ำท่วม สภาพความชื้นต่ำกว่าระดับ การรั่วไหล หรือการกระทำของพระเจ้า
  4. ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้รับเหมาอิสระและ/หรือข้อกำหนดของผู้ผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวในการควบคุมระดับความชื้นและอุณหภูมิภายในบ้าน

การเยียวยาและข้อจำกัด

  1. ลูกค้าเข้าใจดีว่าลูกค้าจะต้องใช้แจ้งเพื่อบังคับให้”พนักงานควบคุมไซต์ ของทรีพลัส”หรือผู้รับเหมาอิสระปฏิบัติตามการรับประกันก่อนที่จะติดต่อ บริษัท ลิตเติ้ลบิ๊ก จำกัด วิธีแก้ไขที่แนะนำคือการซ่อมแซมหรือติดตั้งใหม่โดยผู้ติดตั้งเดิมทุกครั้งที่เป็นไปได้
  2. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ลูกค้ายืนยันต่อบริษัท ลิตเติ้ลบิ๊ก จำกัด ลูกค้าเข้าใจว่าลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือเรียกร้องค่าชดเชย และบริษัท ลิตเติ้ลบิ๊ก จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อรายการใด ๆ ต่อไปนี้:• เหตุบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง รอง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ
  3. ค่าเสียหายจากการทำให้รุนแรงขึ้น ความเจ็บปวดทางจิต ความทุกข์ทางอารมณ์ หรือความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน;
  4. ต้นทุนที่เกินกว่าจำนวนสัญญาทั้งหมดสำหรับโครงการ หรือ
  5. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทนายความ

วิธีการรับบริการ

หนังสือแจ้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรควรมีข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อลูกค้า ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และคำอธิบายลักษณะของปัญหา บริษัท ลิตเติ้ลบิ๊ก จำกัด จะสอบสวนข้อเรียกร้องโดยทันที งานรับประกันใดๆ จะดำเนินการในช่วงเวลาทำงานปกติ ยกเว้นในกรณีที่ความล่าช้าจะทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะให้การเข้าถึงบ้านและจัดให้มีผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบระหว่างการทำงานโดยมีอำนาจในการอนุมัติงานการรับประกันและยืนยันความสมบูรณ์ของงานการรับประกัน

ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ลูกค้ารับทราบว่าการรับประกันการติดตั้งแบบจำกัดนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญา และการรับรองใดๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของการรับประกันแบบจำกัดนี้ในทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้ ไม่มีสิ่งใดในการรับประกันแบบจำกัดนี้ที่จะจำกัดสิทธิของผู้รับจ้างอิสระในการดำเนินคดีกับลูกค้าเนื่องจากการไม่ชำระเงินในทางใดทางหนึ่ง